azithromycin

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ก่อนใช้ยานี้ต้องบอกอะไรให้แพทย์ทราบ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ผู้ใหญ่

ยาปฏิชีวนะนี้ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักและมีโรคประจำตัวเช่น

ขนาดยาที่ใช้

Infection* Recommended Dose/Duration of Therapy
ปอดบวมที่อาการไม่มาก คอหรือทอนซิลอักเสบ ผิวหนังอักเสบ 500 mg วันแรกตามด้วย 250 mg วันละครั้งจนครบ5วัน
โรคถุงลมโป่งพองที่มีการติดเชื้อ 500 mg วันละครั้ง 3วันหรือ
500 mg วันแรกตามด้วย 250 mg วันละครั้งจนครบ5วัน
ไซนัสอักเสบ 500 mgวันละครั้ง 3 วัน
แผลริมอ่อน 1 กรัมครั้งเดียว
หนองในเทียม 1 กรัมครั้งเดียว
หนองในแท้ 2 กรัมครั้งเดียว

ผลข้างเคียงของยา

ข้อห้ามในการให้ยา

  1. แพ้ยาในกลุ่มนี้ เช่น erythromycin clarithromycin
  2. มีโรคตับ