Erythromycin

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีใช้ยา

คำแนะนำพิเศษ 

ก่อนใช้ยาต้องแจ้งแพทย์เรื่องอะไรบ้าง

ผลข้างเคียงที่สำคัญของยา Erythromycin

ข้อควรระวัง

  1. ที่พบได้บ่อย คือ อาจทำให้มวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ในกรณีที่ใช้ขนาดสูง (ควรลดขนาดยาลง หรือ 
    กินยาลดกรดควบด้วย)
  2. อาจทำให้เกิดตับอักเสบ (ดีซ่าน) ซึ่งมักจะเกิดหลังใช้ยาติดต่อกันนาน 10-20 วัน เมื่อหยุดยาก็หายได้ 
  3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ เพราะอาจมีพิษต่อตับ
  4. ห้ามใช้ร่วมกับยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วง ชื่อ เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนถึงหยุดเต้นได้
  5. อาจแพ้มีผื่นคันได้ ซึ่งพบได้น้อย

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ข้อห้ามในการให้ยา

  1. รับประทานร่วมกับยา Terfenadine ,astemizole,cisapride, pimozide, ergotamine, or dihydroergotamine