การประเมินความเสี่ยง (Risk Stratification)

การประเมินความเสี่ยงมีประโยชน์ในการ เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และช่วยบอกการพยากรณ์โรคในระยะสั้นได้ เช่น ผู้ป่วย ACS ที่เป็นมีความเสี่ยงสูง high risk มักมีความรุนแรงของพยาธิสภาพมากกว่า มักจะมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจ intracoronary thrombus และมีโอกาสที่จะไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรืออัตราการตายมากกว่ากลุ่มอื่น เพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจต้องมีการรักษาที่ aggressive กว่าและการ monitor ที่ใกล้ชิดกว่าผู้ป่วยอื่น การประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยลักษณะทางคลินิก

ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น ACS นั้น ในเบื้องต้น จำเป็นต้องประเมินเรื่องดังต่อไปนี้

  1. ประเมินว่าอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากหลอดเลือดอุดตันหรือไม่

เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีด้วยกันหลายสาเหตุการรักษาก็ต่างกัน ดังนั้นจะต้องประเมินว่าอาการเจ็บหน้าอกมีโอกาศที่จะเกิดจากหลอดเลือดอุดตันหรือไม่ เพราะผู้ที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดอุดตันจะมีอาการรุนแรง การรักษาเร็วจะลดอัตราการเสียชีวิต ท่านต้องทราบอาการของหลอดเลือดอุดตัน อ่านที่นี่

  1. การประเมินว่าผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

การประเมินว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจหรือไม่ จะประเมินจาก อาการของผู้ป่วย ตรวจร่างกาย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และผลเลือด เพื่อพิจารณาให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม  อ่านการประเมินว่าผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรายไหนเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

  1. การประเมินความรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จะบอกความรุนแรงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ อ่านการประเมินความรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่นี่

  1. การประเมินความรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากผลการตรวจเลือด

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นบริเวณกว้าง ผลเลือดที่บ่งบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายก็จะสูง อ่านที่นี่

หลังจากประเมินครบทั้งหมดก็จะประเมินได้ว่าผู้ป่วยรายไหนมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงหรือต่ำ เพื่อที่จะวางแผนการติดตาม และการรักษาผู้ป่วย


โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด NSTEMI ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด