กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation myocardial infarction (STEMI)

กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดประกอบไปด้วย

 • กลุ่มที่มีอาการเจ็บหน้าอกหรือที่เรียกว่า Angina pectoris
 • กลุ่มหัวใจขาดเลือดชนิด Unstable angina ,Non ST Elevation MI
 • กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด ST Elevation MI

ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ ST Elevation MI

คำจำกัดความของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST-elevation myocardial infarction (STEMI)
 • กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด ST Elevation MI หมายถึงกลุ่มโรคที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และตายเฉียบพลัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ST-segment elevation และมีผลเลือดที่บอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่ม
 • มักจะเกิดจากมีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดทันที
 • การวินิจฉัยที่รวดเร็วและการรักษาจะลดอัตราการเสียชีวิต

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

ปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อย

 • อายุ
  • ผู้ชายอายุมากกว่า 50 ปี
  • ผู้หญิงอายุมากกว่า 60 ปี
  • อุบัติการณ์จะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นทั้งสองเพศ
 • การสูบบุหรี่
 • ความดันโลหิตสูง
  • ความดันโลหิตมากกว่า 140/90 mmHg หรือกำลังรับประทานยาลดความดันโลหิต
 • ไขมันในเลือดสูง
  • ไขมัน high-density lipoprotein (HDL) cholesterol level< 40 mg/dL
  • High low-density lipoprotein (LDL) cholesterol level >130 mg/dL
 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วนลงพุง
 • ประวัตครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนวัยอันควร
  • ประวัติญาติสายตรงเป็นโรคหลอเลือดหัวใจเมื่ออายุน้อยกว่า 55 สำหรับผู้ชาย
  • ประวัติญาติสายตรงเป็นโรคหลอเลือดหัวใจเมื่ออายุน้อยกว่า 65 สำหรับผู้หญิง

  ความเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย