แพทย์จะตรวจอะไรบ้างเพื่อวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคหัวใจวายจะวินิจฉัยจากประวัติการหอบเหนื่อยหรืออาการบวม และจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการและแพทย์ตรวจแล้วสงสัยว่าจะมีโรคหัวใจวายแพทย์จะตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการก็เพื่อหาสาเหตุ ประเมินความรุนแรงของโรคหัวใจวาย

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG

การแบ่งความรุนแรงของโรคหัวใจ

การแบ่งความรุนแรงของโรคหัวใจก็เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและดูแลตัว แพทย์จะแบ่งความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับดังนี้

ความรุนแรง ปริมาณผู้ป่วย อาการของผู้ป่วย
I 35%  ผู้ป่วยไม่มีอาการ สามารถทำงานได้เหมือนคนปกติ
II 35% มีอาการเล็กน้อยเวลาทำงานปกติ พักจะไม่เหนื่อย
III 25% ไม่สามารถทำงานปกติได้เพราะเหนื่อย เช่นเดินก็เหนื่อย แต่พักจะไม่เหนื่อย
IV 5% ไม่สามารถทำงานปกติเช่นการอาบน้ำ การเดิน ขณะพักก็เหนื่อย.

อาการหัวใจวาย การรักษาหัวใจวาย