ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

  ขนาดที่ใช้ ความถี่ของการใช้
Diuretics    
chlorthalidone   12.5-25 1
hydrochlorothiazide   12.5-50 1
indapamide   1.25-2.5 1
metolazone   0.5-1 1
Loop Diuretic      
Furosemide   20-80 2
Potassium-sparing diuretics    
amiloride hydrochloride   5-10 1-2
spironolactone   25-50 1-2
triamterene   50-100 1-2
Combination diuretics    
amiloride hydrochloride + hydrochlorothiazide      
spironolactone + hydrochlorothiazide      
triamterene + hydrochlorothiazide      
Beta blockers    
acebutolol   200-800 2
atenolol   25-100 1
betaxolol   5-20 1
bisoprolol fumarate   2.5-10 1
carteolol hydrochloride      
metoprolol tartrate   50-100 1
metoprolol succinate      
nadolol   40-120 1
penbutolol sulfate   10-40 1
pindolol   10-40 2
propranolol hydrochloride   40-160 2
timolol maleate   20-40 2
ACE inhibitors    
benazepril hydrochloride   10-40 1-2
captopril   25-100 2
enalapril maleate   2.5-40 1-2
fosinopril sodium   10-40 1
lisinopril   10-40 1
moexipril   7.5-30 1
quinapril hydrochloride   10-40 1
ramipril   2.5-20 1
trandolapril   1-4 1
Angiotensin II receptor blockers    
candesartan      
irbesarten      
losartin potassium      
valsartan      
Calcium channel blockers    
amlodipine besylate      
diltiazem hydrochloride      
felodipine      
isradipine      
nicardipine      
nifedipine      
nisoldipine      
verapamil hydrochloride      
Alpha blockers    
doxazosin mesylate      
prazosin hydrochloride      
terazosin hydrochloride      
Combined alpha and beta blockers    
carvedilol   12.5-50 2
labetolol hydrochloride   200-800 2
Central agonists    
alpha methyldopa      
clonidine hydrochloride      
guanabenz acetate      
guanfacine hydrochloride      
Peripheral adrenergic inhibitors    
guanadrel      
guanethidine monosulfate      
reserpine      
Blood vessel dilators    
hydralazine hydrocholoride      
minoxidil      

กลับหน้าเดิม