การรักษาความดันโลหิตในผู้สูงอายุ

ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีจะได้ประโยชน์จากการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ไม่ว่าจะลดความดันโลหิตตัวบน systolic หรือความดันตัวล่าง diastolic โดยสามารถลดอัตราการเกิดโรค และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ลงได้ จุดที่สำคัญสำหรับการรักษาความดันโลหิตในผู้สูงอายุมีดังนี้

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มักจะพบร่วมกันทั้งสองโรคทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเร็วขึ้น เช่นโรคไต และโรคหัวใจหลักสำคัญสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานคือ

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อม

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีมักจะมีปัญหาโรคไต หากเป็นไม่มากจะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ าหกมากขึ้นก็จะเกิดไตเสื่อมความสำคัญของการรักษาความดันโลหิตที่มีโรคไตร่วมด้วยคือ

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ เมื่อได้รับการรักาาโรคความดันโลหิตสูงพบว่าสามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลงได้ร้อยละ 30 ระดับความดันโลหิตยังไม่สามารถสรุปแนเชัดแต่แนะนำว่าความดันตัวบนน่าจะอยู่ที่130 มิลิเมตรปรอท

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจวาย

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปรกติ Atrial fibrillation


การรักษาความดันโลหิต