โรคที่เกิดจากความโรคดันโลหิตสูง

หมายถึงโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูงซึ่งเกิดโรคมีการแสดงออกมามาแล้วได้แก่


การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง