การตรวจ Ejaction Fraction

หากท่านเคยตรวยหัวใจด้วยเครื่องความถี่สูงหรือเครื่อง 2-Dimension Echocardiography แพทย์จะบอกว่าหัวใจท่านทำงานดีหรือไม่โดยอาศัย Ejaction Fraction หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า EF

Ejaction Fraction คืออะไร

เราทราบกันดีแล้วว่าการทำงานของหัวใจมีจังหวะบีบตัวและคลายตัว ช่วงบีบตัวเรียก systolic เป็นช่วงที่หัวใจบีบเลือดออก ส่วนช่วงคลายตัวเรียก Diastolic เป็นช่วงที่หัวใจคลายตัวเพื่อรับเลือดกลับสู่หัวใจ Ejaction Fraction คือปริมาณเลือดที่บีบออกไปในแต่ละครั้งโดยเทียบกับปริมาณเลือดที่มีอยู่ ค่าปกติประมาณ 55-70% คนที่มีโรคหัวใจค่า Ejaction Fractionจะต่ำลง โรคที่ทำให้ค่า Ejaction Fractionต่ำได้แก่

แพทย์จะตรวจ Ejaction Fraction ได้อย่างไร

แพทย์จะใช้เครื่องมือในการตรวจ Ejaction Fraction ดังนี้

หลังการตรวจอย่าลืมถามแพทย์ถึงการแปรผล วิธีการปฏิบัติตัว

การตรวจหัวใจ