ไขมันในเลือด จะเลือกbutterหรือmagarine

โรคเบาหวานและภาวะไขมันในโลหิตสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูงมักจะพบร่วมกับโรคเบาหวาน ซึ่งจะส่งเสริมทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ไขมันที่สูงมักจะเป็น cholesterol,triglyceride การรักษาไขมันในเลือดจะลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยเบาหวานมีไขมันประเภทใดสูง

ความผิดปกติของไขมันเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยทั้งโรคเบาหวานชนิดที่1 และชนิดที่ 2 และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกดโรคหัวใจขาดเลือด ในผู้ป่วยเบาหวาน ระดับความผิดปกติของไขมัน จะขึ้นกับการควบคุมเบาหวานว่าสามารถคุมได้ดีเพียงได้ หากควบคุมน้ำตาลได้ดีระดับไขมันก็จะใกล้เคียงคนปกติ หากควบคุมไม่ดีก็จะมีระดับไขมันสูง ระดับไขมันที่มักจะพบว่าขึ้นสูงได้แก่

  • Triglycerides สูง
  • และระดับ HDL ต่ำ
  • ระดับ LDL ไม่ต่างจากคนปกติ

ซึ่งแก้ไขโดยการควบคุมเบาหวานให้ดี

ส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ความผิดปกติของระดับไขมันมีความสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินซูลิน และความอ้วน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ระดับ triglyceride ต่ำกว่า 400 มก.%   ระดับ triglyceride ที่สูงพบว่ามี่ความสัมพันธ์กับโรคหัวใจมากกว่าระดับ LDLเนื่องจากระดับ triglyceride จะสัมพันธ์กับภาวะ Insulin resistant แม้ว่าการลดระดับ triglyceride จะทำให้ระดับ HDL เพิ่ม  แต่ความดันโลหิตสูงไม่เปลี่ยนแปลง

การออกกำลังและการควบคุมอาหารจะลดไขมันชนิดไหน

สมาคมเบาหวานแห่งอเมริกาแนะนำให้ควบคุมอาหารควบ และการออกกำลังกายโดยการลดอาหารไขมันอิ่มตัวและเพิ่มไขมัน monounsaturated fat [ได้แก่น้ำมันมะกอก] ลดน้ำหนักในผู้ที่น้ำหนักเกิน การคุมอาหารและการออกกำลังกายจะทำให้ลด triglyceride และเพิ่มระดับ HDL ส่วน LDL มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก สมาคมโรคหัวใจของอเมริกาแนะนำว่าการออกกำลังกายสามารถลด LDL ได้15-25 มก.% ดังนั้นค่า LDL มากกว่าค่าที่ต้องการเกิน25 มก.% แนะนำให้ยาลดไขมันร่วมกับให้คุมอาหารและออกกำลังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง [เคยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบมาก่อน] อ่านเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การให้ยาลดน้ำตาลกลูโคสสามารถไขมันในเลือดได้หรือไม่

การควบคุมเบาหวานที่ดีสามารถลด triglyceride ลด LDLได้10-15% แต่ไม่เพิ่ม HDL เป้าหมายของการคุมไขมัน เพื่อลดระดับไขมันให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ เมื่อคุณมีไขมันขึ้นซึ่งอาจจะเป็น LDL HDL หรือTriglyceride เมื่อรักษาแล้วจะต้องควบคุมให้ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ความเสี่ยงต่ำคือ LDL ต้องน้อยกว่า 100 มก%  HDLต้องมากกว่า 45 มก%  Triglycerideต้องน้อยกว่า 200 มก%

ระดับความเสี่ยงโดยอาศัยระดับไขมันในผู้ป่วยเบาหวาน
ความเสี่ยง LDLCholesterol HDL Cholesterol Triglyceride
สูง > 130 มก.% < 35 มก.% >400มก.%
ปานกลาง 100-129 มก.% 35-45 มก.% 200-399 มก.%
ต่ำ <100 มก.% >45 มก.% < 200มก.%

ค่า HDL ในตารางนี้ใช้สำหรับผู้ชาย ผู้หญิงค่า HDL ให้บวก 10มก.ดังนั้นการควบคุมไขมันควรที่จะคุมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน|ภาวะฉุกเฉิน|โรคหัวใจ|โรคความดันโลหิตสูง|โรคไต|โรคตา|โรคปลายประสาทอักเสบ|โรคเบาหวานกับเท้า

 

ไขมันในเลือดสูง การรักษาไขมันในเลือด