การรักษาโรคเบาหวานด้วยยา Glimepiride

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

ก่อนใช้ยาต้องแจ้งแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีใช้ยา

ผลข้างเคียงของยา

ข้อห้ามในการให้ยา

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม C มีการศึกษาในสัตว์ก่อให้เกดผลเสีย แต่ในคนยังขาดข้อมูล

ยารักษาเบาหวานชนิดที่2 sulfonulurea ยารักษาเบาหวาน