การรักษาโรคเบาหวานด้วยยา Glipizide

ชื่อสามัญทางยา   Glipizide (ไกลพิไซด์) ชื่อการค้าอื่น ๆ     Diasef, Dipazide, Melizide, Minidiab

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีการใช้ยา

คำแนะนำ

ทำอย่างไรถ้าลืมรับประทานยา

ผลข้งเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยาไม่มาก

เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร

ข้อควรระวัง 

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

ยารักษาเบาหวานชนิดที่2 sulfonulurea ยารักษาเบาหวาน