โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1จะมีความดันโลหิตสูง (มากกว่า140/90) ถึงร้อยละ 10-30 หากพบว่าความดันโลหิตสูงจะหมายถึงว่าไตเริ่มเสื่อม

ส่วนเบาหวานชนิดที่2 จะพบว่าความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ 30-50 การเป็นโรคความดันสูงขึ้นกับระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน ความอ้วน เชื้อชาติ ผลจากความดันโลหิตสูงจะทำให้อัตราตายจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น การทำงานของไตเสื่อมเร็วขึ้น 2-3 เท่า การเสื่อมของประสาทตาเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการคุมความดันโลหิตสูงให้ดี จะสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานและความดันได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคจอประสาทตาเสื่อม

หลักฐานว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน

เมื่อพบว่าความดันโลหิตสูงจะต้องทำอย่างไรบ้าง

  1. ความดันโลหิตที่สูงกว่า 130/85 มม.ปรอทจะถือว่าความดันดลหิตสูง จะต้องวัดความดันโลหิตให้ถูกวิธี ตรวจวัดความดันโลหิตทั้งสองแขน ท่านอน ท่านั่ง และท่ายืน วัดท่าละสองครั้งหรือมากกว่า
  2. เมื่อพบว่ามีความดันโลหิตสูงจะต้องตรวจดูว่ามีโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง เช่นทางหัวใจและหลอดเลือด ไต ต้องตรวจจอประสาทตา ชีพขจรที่คอที่ขา ตรวจปัสสาวะเพื่อหาปริมาณโปรตีน ตรวจเลือดหาการทำงานของไต
  3. ตรวจหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นประวัติการสูบบุหรี่ ไขมันในเลือด โรคอ้วน ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเพื่อวัดระดับดัชนีมวลกาย
  4. ปัจจัยที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงการรักาา เช่น ระบบประสาทอัตตโนมัติเสื่อม การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เป้าหมายในการรักษาความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/85 มม.ปรอทในผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วไป สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่สูงอายุจะควบคุมความดันอยู่ที่ 140/90 มม.ปรอท การรักษาความดันโลหิตอาจจะใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวหรือร่วมกับยาลดความดันโลหิต

การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
Category systolic diastolic
Optimal <120 <80
Normal <130 <85
High-normal 130-139 85-89
Grade 1 hypertension [mild] 140-159 90-99
Subgroup:borderline 140-149 90-94
Grade 2 hypertension [moderate] 160-179 100-109
Grade 3 hypertension[severe] >180 >110
Isolated systolic hypertension >140 <90
subgroup:borderline 140-149 <90

การรักษาความดันโลหิตโดยไม่ต้องใช้ยา

การควบคุมดังกล่าวใช้เวลา 3 เดือนจะลดลงได้ 11/8 มม.ปรอท

เบาหวานและหัวใจหลอดเลือด การรักษาความดันโดยการใช้ยา


โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน|ภาวะฉุกเฉิน|โรคหัวใจ|โรคความดันโลหิตสูง|โรคไต|โรคตา|โรคปลายประสาทอักเสบ|โรคเบาหวานกับเท้า