การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง CBC หรือ complete blood count

เป็นการตรวจที่บ่อยที่สุดโดยการตรวจวัดเซลล์ต่างๆในเลือดได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดโดยอาจจะตรวจด้วยเครื่องหรือโดยการส่องกล้องซึ่งจะตรวจ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดซึ่งจะมีการตรวจต่างๆดังนี้

เกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงแพทย์จะตรวจ

เกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวแพทย์จะตรวจ

เกี่ยวกับเกล็ดเลือด

เหตุผลในการส่งตรวจ CBC

วิธีการตรวจ

การตรวจเลือด CBC ไม่ต้องอดอาหาร

ค่าปกติของ CBC

Hemoglobin (Hgb)
ผู้ชาย:

14–17.4 grams per deciliter (g/dL) หรือ 140–174 grams per liter (g/L)

ผู้หญิง:

12–16 g/dL or 120–160 g/L

เด็ก:

9.5–20.5 g/dL or 95–205 g/L

ทารก:

14.5–24.5 g/dL or 145–245 g/L

ปกติค่า Hemoglobin จะมีค่าประมาณหนึ่งในสามของค่า Hematocrit

Hematocrit (HCT) 
ผู้ชาย:

42%–52% or 0.42–0.52 volume fraction

ผู้หญิง:

36%–48% or 0.36–0.48 volume fraction

เด็ก:

29%–59% or 0.29–0.59 volume fraction

ทารก:

44%–64% or 0.44–0.64 volume fraction


Red blood cell (RBC) count
ผู้ชาย:

4.5–5.5 million RBCs per microliter (mcL) or 4.5–5.5 x 1012/liter (L)

ผู้หญิง:

4.0–5.0 million RBCs per mcL or 4.0–5.0 x 1012/L

เด็ก:

3.8–6.0 million RBCs per mcL or 3.8–6.0 x 1012/L

เด็ก:

4.1–6.1 million RBCs per mcL or 4.1–6.1 x 1012/L


Red blood cell indices 
Mean corpuscular volume (MCV)—ผู้ใหญ่:

84–96 femtoliters (fL)

Mean corpuscular hemoglobin (MCH)—ผู้ใหญ่:

28–34 picograms (pg)per cell

Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC)—ผู้ใหญ่:

32–36 grams per deciliter (g/dL)


Red cell distribution width (RDW) 
Normal:

11.5%–14.5%


White blood cell (WBC, leukocyte) count 
ผู้ใหญ่:

5,000–10,000 WBCs per cubic millimeter (mm3) or 5.0–10.0 x 109 WBCs per liter (L)


White blood cell types (WBC differential)
Neutrophils:

50%–62%

Band neutrophils:

3%–6%

Lymphocytes:

25%–40%

Monocytes:

3%–7%

Eosinophils:

0%–3%

Basophils:

0%–1%


Platelet (thrombocyte) count 
Adults:

140,000–400,000 platelets per mm3 or 140–400 x 109/L

Children:

150,000–450,000 platelets per mm 3 or 150–450 x 109/L


Mean platelet volume (MPV)
Adults:

7.4–10.4 mcm3 or 7.4–10.4 fL

Children:

7.4–10.4 mcm3 or 7.4–10.4 fL

ผลข้างเคียงของการเจาะเลือด

ผลข้างเคียงมีน้อยมาก แต่บางท่านอาจจะเจาะเลือดยากต้องเจาะหลายครั้งผลข้างเคียงที่พบได้แก่

ปัจจัยที่มีต่อผลเลือด

จำนวนเม็ดเลือดแดง | เม็ดเลือดแดงตัวอ่อน | ฮีโมโกลบิน | ความเข้มของเลือด | mcv | mchc | mch | ขนาดเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Minocyte | |Basophil | Rh | กรุปเลือด

   
Free Sitemap Generator