Tetracycline (เตตราซัยคลีน)

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์โดยทันที

ผลข้างเคียงที่รุนแรงไม่มากได้แก่

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีการให้ยา

ผู้ใหญ่ขนาดที่ใช้วันละ 1-2 กรัมสำหรับการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงโดยให้ 500 มก วันละ 2ครั้ง หรือ 250 มก วันละ 4 ครั้ง สำหรับรายที่ติดเชื้อรุนแรงจะให้ 500 มก วันละ 4 ครั้ง

สำหรับเด็กอายุมากกว่า 8 ขวบให้ 25-50 มก/กก

จะให้ยาไปอีก 1-2 วันหลังจากอาการหายแล้ว

ผลข้างเคียง

ยานี้ผลข้างเคียงไม่มาก ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่ก็เกิดขึ้นได้

ข้อควรระวัง

สตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท D