โรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะเกิดโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอายุยืนยาวขึ้น แนวความคิดที่จะป้องกันโรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน

เช่นการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำไม่เพียงพอจำต้องป้องกันภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่จุดประสงค์ที่สำคัญคือ การรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติ และลดโรคแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยเบาหวาน โรคแทรกซ้อนที่พบแบ่งออกเป็น

  1. ภาวะฉุกเฉินสำหับผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือทางการแพทย์เรียก Hypoglycemia ภาวะช๊อกจากน้ำตาลในเลือดสูงเรียก Hyperosmolar coma หรือภาวะเป็นกรดในเลือดเรียก Diabetic ketoacidosis ทั้งหมดดังกล่าวเป็นภาวะที่ผู้ป่วยและญาติต้องทราบสาเหตุ อาการและการแก้ไขเบื้องต้น เนื่องจากหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันเวลา อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 มักจะมีโรคแทรกซ้อนระยะยาว Chronic complication เป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการเป็นโรคเบาหวาน เป็นระยะเวลาหลายปี เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแข็ง ภาวะที่พบบ่อยๆคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคปลายประสาทอักเสบโรคเบาหวานกับเท้า ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังตามอวัยวะ
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอัตราการตายจากโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติ 2-4 เท่า
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนปกติ 2-4 เท่า
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 60-65
  • โรคเบาหวานเป็นสาเหตุของตาบอดในคนอายุ 20-40 ปี
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะถูกตัดขาเนื่องจากติดเชื้อ
  • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1จะเกิดโรคแทรกซ้อนเมื่อเป็นเบาหวานหลายปี
  • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2จะพบโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง อย่างใดอย่างหนึ่งได้ถึงร้อยละ50 เนื่อจากผู้ป่วยอาจจะเป็นเบาหวานมานาน

หากคุณเป็นโรคเบาหวานท่านต้องตระหนักถึงความรุนแรงของโรคแทรกซ้อน และท่านจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีที่จะหลีกเลี่ยงโรคแทรกซ้อน โดยการคุมโรคเบาหวานอย่างเคร่งคัด

แนวทางการป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน | การป้องกันโรคแทรกซ้อน | การควบคุมที่ดี | โรคแทรกซ้อนตามอวัยวะ

โรคแทรกซ้อน|ภาวะฉุกเฉินโรคแทรกซ้อนตามอวัยวะ |โรคหัวใจ|โรคความดันโลหิตสูง|โรคไต|โรคตา|โรคปลายประสาทอักเสบ|โรคเบาหวานกับเท้า|การควบคุมที่ดี

หลักการรักษา เป้าหมายการควบคุมเบาหวาน